Ankara Sigorta Eczane Sigortası

Ankara Sigorta Eczane Sigortası

Eczane Paket Sigortası 
Eczanenizin güncel ihtiyaçlarınız incelenerek herkesin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanmış bir poliçedir.

Teminatlar;
•Yangın, Yıldırım, İnfilak
•Dahili Su
•Duman
•Yer Kayması
•Fırtına
•Araç Çarpması
•Hava Taşıtları Çarpması
•Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
•Kasa Hırsızlık
•Hukuksal Koruma
•Elektronik cihaz
•Makine Kırılması
•Alternatif işyeri masrafları
•Kira kaybı
•İşveren sorumluluk
•Ürün Bozulması
•Üçüncü şahıs sorumluluk
•Yangın Mali Mesuliyet ek teminatları
•Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
•Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
Sel veya su baskını 
•Ankara Sigorta Destek Hizmetleri

İsteğe Bağlı Olarak;
•Deprem
•Kasa Yangın
•Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil) 
•Hırsızlık 
•İş durması
•Enkaz kaldırma
•Taşınan para
•Emniyeti suistimal
•Mesleki sorumluluk
 
CAM, TABELA VE RAFLAR:
Sigortalı yerde bulunan her türlü vitrin, tezgah, kapı ve pencere camları ile eczanenin dışında ve bina cephesine monte edilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamül olsun ya da olmasın ve bunların üzerlerinde bulunan tezyinat ve yazılar ile birlikte 1.000,00 TL’sına kadar teminata dahil edilmiştir. Buzdolabı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması da teminat kapsamındadır.

Ayrıca; Duvara monteli raf ve vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlarda aynı limitle teminata dahildir. Ancak her bir hasarda hasar bedeli üzerinden % 10 muafiyet uygulanacaktır.
 
Elektronik Cihaz Teminatı:
Sigortalı mahalde bulunan elektronik cihazların(bilgisayar sistemleri, telefon santralı, Faks, fotokopi gibi ) deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı İşyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik nedenlerle uğradıkları maddi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet:
Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
MAKİNE KIRILMASI:
Sigortalı yerde bulunan makinelerin (jeneratör,ısıtma ve soğutma tesisatı, trafo ekipmanları, asansörler, güneş kolektörleri, pompalar, klimalar gibi) Deneme devresinden sonra   normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik nedenlerle uğradıkları maddi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri;
Makine kırılması sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet:
Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.  

Dolu Teminatı:
Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar, poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.
Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

ÜRÜN BOZULMASI:
Sigortalı yerde bulunan soğutucu cihazlarda saklanan ilaç ve benzeri tıbbı malzemenin, poliçede yazılı teminatlardan dolayı hasarlanması sonucunda, soğutucu cihazlarda meydana gelen bir arıza neticesinde gerçekleşen ürün bozulmaları hasar başına azami 1.000,00 TL.sına kadar yıllık toplam 5.000,00 TL.sına kadar teminat altına alınmıştır. Beher hasarda 100,00 TL.sı muafiyet uygulanacaktır.
 
REÇETE VE KÜPÜR HIRSIZLIK:
Kasada bulunan ilaç ücretleri ilgili sağlık kurumlarından daha sonra alınmak üzere hazırlanan reçeteler ve küpürler, hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde teminat altına alınmış olup, sigortacının sorumluluğu beher hasarda 5.000,00 TL.sı ve yıllık toplam 10.000,00 TL.sı ile sınırlıdır.
 
KASA HIRSIZLIK:
Sigortalıya ait nakit, çek, senet ve diğer kıymetli evraklar en az 100 kg.lık çelik kasada bulundurulması şartı ile hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde 10.000,00 TL.sına kadar teminat altındadır.
 
YAZAR KASA HIRSIZLIK:
Yazar kasada bulundurulan, sigortalıya ait nakit para hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde 1.000,00 TL.sı limitle teminat kapsamındadır.
 
REÇETELİ İLAÇLAR:
Sigortalı işletmede kasa ve/veya metal dolap içerisinde kilit altında bulundurulan kırmızı ve yeşil reçete kapsamındaki ilaç ve kimyasallar olay başına ve yıllık 2.500,00 TL.sına kadar teminat altındadır.
 
MEDİKAL VE OPTİK CİHAZLAR:
Emtea sigorta bedelinin % 10’u ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.NOT: Hırsızlık hasarlarında, işletmenin defter kayıtlarında yer almayan veya defter kayıtlarında yer almakla birlikte, fatura, irsaliye, makbuz gibi belgelerle defter kayıtlarının doğruluğunun ispat edilemediği mallarla ilgili hasar talepleri işbu poliçe talepleri dışındadır. 
 
YANGIN MALİ MES’ULİYET:
Yangın sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen tüm teminatları (tabi afetler hariç) kapsamaktadır. Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı kanuni sorumlulukları azami toplam poliçe bedelinin % 20’sine kadar teminata dahil edilmiştir. Manevi tazminat talepleri hariçtir.
 
KİRA KAYBI:
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın azami % 5’i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.sını geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir. Kira kaybı hasarlarında aşağıdaki kloz şartları geçerlidir.
 
a) Kiracının Kira kaybı: Poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmıdır.
 
b) Malikin Kira Kaybı: Poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu beklenen kiranın alınamamasıdır.
Bu teminat ile sigortalıya ödenecek yıllık toplam tazminat en fazla 6 ay ile sınırlıdır.
 
ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI:
Poliçede belirtilen teminatlara (tabi afetler hariç) bağlı olarak meydana gelen bir hasar neticesinde, binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşası için sigortalının 6 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Ancak ; Bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5’i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.
 
İŞ DURMASI:
Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı muhteviyat için ödenecek tazminatın azami % 10’u ( her halükarda günlük 1.000,00 TL’sını geçemez) ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenir. Tazminatın hesabında durma süresine isabet eden bir önceki sezon sonuçları ile hasardan önceki işin seyri dikkate alınır. Ancak; hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen durmalara sebep olan yangın hasarları teminat dışındadır.
 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK:
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri çerçevesinde sigortalının üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları, olay başına ve poliçe süresince, poliçede belirtilen azami limitlere kadar teminata dahildir.
 
MESLEKİ SORUMLULUK:
Sigortalı yerin ruhsat sahibi eczacının kendisinin sigortalı yerde sigorta süresi içinde icra ettiği mesleki faaliyetlerindeki bir hata veya ihmal neticesinde 3. şahısların sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha ağırlaşması veya ölümleri nedeniyle 3. şahıslar tarafından sigortalıya karşı ileri sürülebilecek zarar ve ziyan talepleri, T.C.nin hukuki sorumluluğa yönelik mevzuatı ve 3.şahıs sorumluluk sigortası genel şartları hükümleri çerçevesinde olay başına poliçede belirtilen limitlere kadar teminat verilmiştir.
 
İŞVEREN SORUMLULUK:
İşveren sorumluluk sigortası hükümleri saklı kalmak üzere, sigortalının yanında çalışanların iş kazaları sonucunda işverene terettüp edebilecek hukuki sorumluluklar Genel Şartların 2. maddesinin A, C, ve D fıkralarında bahsi geçen haller dahil olmak üzere, poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahil edilmiştir. Meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir. 
 
EMNİYETİ SUİSTİMAL :
Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen   mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık ve sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı,   muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla temin eder. Beher emniyeti suistimal hasarlarında ödenecek hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.
 
TAŞINAN PARA:
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık, Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın   kazaya uğraması veya yanması neticesinde oluşan ziya ve hırsızlık ile Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar teminat kapsamındadır..
Beher taşınan para hasarlarında ödenecek tazminatın %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
FERDİ KAZA:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.

Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları; Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı: 10.000,00 TL, Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.
 
Eksik Sigorta Klozu :
Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.
 
Enflasyon Teminatı:  
Sigortalı mahale, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.