Ankara Sigorta Akaryakıt Benzin İstasyonu Sigortası

Ankara Sigorta Akaryakıt Benzin İstasyonu Sigortası

Yetkili benzin istasyonunuzu hiç beklenmedik risklere karşı güvence altına alabilmek için  hazırlanmış olan bir poliçedir.

Teminatlar;
•Yangın, Yıldırım, İnfilak  
•Dahili Su 
•Fırtına 
•Yer kayması 
•Araç çarpması 
•Hava taşıtları 
•Duman 
•Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj   
•Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
•Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
•Yangın Mali Mesuliyet ek teminatlar
•Kira kaybı
•Alternatif işyeri masrafları
•İş durması
•Enkaz kaldırma masrafları
•Elektronik cihaz
•Makine kırılması
•Üçüncü şahıs sorumluluk
•İşveren sorumluluk
•Yakıt sızıntısı
•Çevre kirliliği
•Aşırma teminatı
•Kazaen kırılma
•Alevsiz kavrulma
•Gıda Bozulması
•Yanlış yakıt verilmesi sonucu tamiri süresince müşterilere alternatif araç temini 
 
İsteğe Bağlı Olarak;
•Deprem
•Deprem Temelleri
•Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil ) 
•Deniz taşıtları çarpması
•Sel veya su baskını
•Kar ağırlığı
•Hırsızlık 
•Taşınan para
•Pompacı hırsızlık
•Emniyeti suistimal
•Ferdi kaza
•Dolu 
 
Yangın Mali Mes’uliyet teminatı;
Yangın mali mesuliyet teminatı, poliçede belirtilen tüm te¬minatları (tabi afetler hariç) kapsamaktadır. 

a)Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, poliçe üzerindeki bedel ile sınırlıdır. Bu teminat Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine tabidir.
b) Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında; Yangın, İnfilak, Duman, Dahili su hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminatın azami % 5’i ( her halükarda aylık 1.000,00 TL’sini geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir.
      
Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı :
Alternatif işyeri masrafları; Yangın, İnfilak; GLKHHKNHT, Duman, Dahili su hasarlarının gerçekleşmesi neticesinde, sigortalı tesisin tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle tesisin tamir veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti aşmamak kaydı ile alternatif işyeri masrafları sigortacı tarafından temin edilmiştir.

Ancak ; bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın %5'i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.
 
Hırsızlık Teminatı:
a) Kasa hırsızlık teminatı nakit para ve kıymetli evraklar kapsamındaki kıymetlerin giriş çıkış hareketlerini ihtiva eden resmi kayıtların muntazam ve günlük olarak tutulması şartıyla verilebilecektir.
b) Sigortalı mahaldeki emtiaların ve demirbaşların tamamının toplam değerinin belirtilmesi, emtia ve demirbaşların giriş-çıkış ve envanter kayıtlarının düzgün olarak   tutulması, ayrıca   koruma tedbirlerinin   alınmış olması şartıyla verilebilecektir.
c) Benzin pompasında görev yapan kişilerin üzerinde bulunan nakit paranın üçüncü kişiler tarafından silahla veya zor kullanılarak yapılan gasp hırsızlık neticesi oluşan zararlar teminat kapsamındadır. Görevli personelin sigortalı mahaldeyken üzerinde bulundurduğu (satıştan kaynaklanan nakit para) pompacı başına 1.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.
d) Açıkta bulundurulan mal hırsızlığı teminatı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
 
Kazaen Kırılma Teminatı:
Kazaen kırılma veya düşürme sonucu emtia teminatı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.

Aşırma Yolu İle Hırsızlık Teminatı:
Pompadan aşırma yolu ile mal hırsızlık 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
Marketten aşırma yolu ile mal hırsızlığı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
 
Çevre Kirliliği Teminatı:
Poliçe teminatlarından dolayı herhangi bir hasar durumunda çevrenin kirlenmesi neticesinde azami 25.000,00 TL teminat kapsamındadır.
 
Sızıntı Teminatı:  
a) Yer altı tankından sızan mal kaybı teminatı 10.000,00 TL ile sınırlıdır.
b) Tankerden yanlış mal boşaltımı sonucu mal kaybı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
 
Alevsiz Kavrulma Teminatı:
Alevsiz kavrulma teminatı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
 
Gıda Bozulması Teminatı:
Sigorta teminatları dahilinde markette bulunan gıdaların bozulması sonucu kaybı 5.000,00 TL ile sınırlıdır.
 
Dolu Teminatı:
Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar, poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.
Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.
 
Yanlış Mal Verilmesi Sonucu Tamir Süresince Müşterilere Alternatif Araç Temini Teminatı:

Yanlış mal verilmesi sonucu müşteri araçlarında oluşacak yanlış malın vermiş olduğu zararın tamiri için geçen süre içinde müşterilerin kullanıma alternatif araç temin edilir. İlk 24 saat muaf olup,24 saati geçen tamir sürelerinde tamir süresince her geçen gün için 40.USD karşılığı TL kiralama ücreti ödenir. Bu süre her halükarda 7 günü aşmayacaktır. Yıllık toplam 5.000.USD karşılığı TL ile sınırlıdır.
 
Makine Kırılması Teminatı:
Sigortalı yerde bulunan makinelerin (jeneratör, ısıtma ve soğutma tesisatı, trafo ekipmanları, asansörler, güneş kolektörleri, pompalar, klimalar gibi) Deneme devresinden sonra   normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik nedenlerle uğradıkları maddi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri;
Makine kırılması sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet:
Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.   
 
Elektronik Cihaz Teminatı:
Sigortalı mahalde bulunan elektronik cihazların(bilgisayar sistemleri, telefon santralı, Faks, fotokopi gibi ) deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı İşyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik nedenlerle uğradıkları maddi
hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.
Muafiyet: Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:

Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda,
a) Üçüncü şahısların ölmesi yaralanması ve sağlıklarının zarar görmesi ile,
b) Üçüncü şahıslara ait malların maddi anlamda zarara uğraması nedeniyle sigortalının kendisine   karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar -   ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumlulukla ilgili menfaati devresinde sigorta teminat altına alınmıştır.
c) Aşağıda belirtilen haller istisna tutulmuştur:
* Araçların tamir, bakım, onarım zararları
* Her türlü ziynet eşyaları
Muafiyet, beher hasarda 250,00 USD. tenzili muafiyet uygulanacaktır.   
 
İşletme Mesleki Sorumluluk Teminatı:
Bu sigorta motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan ve poliçede isim veya unvanı ve aracı elinde bulundurma amacı yazılı teşebbüs sahiplerinin, kendilerine   bırakılan motorlu araçların liften düşme, araca yanlış yakıt dolumu, ikmal hortumlarının kopması sonucu meydana gelebilecek zararlardan   doğan sorumluluklarını 10.000,00 TL. teminat limitine kadar karşılar. 
Beher hasarda 100,00-USD tenzili muafiyet uygulanır
   
İşveren Sorumluluk Teminatı:
Bu iş yerinde meydana gelecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edebilecek hukuki sorumluluklar nedeni ile işverene hizmet akdi ile bağlı ve SSK ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek, SSK' nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından iş kazası nedeniyle işverene karşı rücu   davaları sonucu ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı miktarlara kadar temin eder. Sigortacı ayrıca mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini de sigorta bedeli nispetinde ödemekle yükümlüdür.

Genel Şartlar Madde 2 A-1 (İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip, götürülmeleri) maddesi teminata dahildir.
    
Emniyeti Suistimal Teminatı:
Sigortacı,   sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen   mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık ve sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı,   muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla temin eder. Beher emniyeti suistimal hasarında sigorta bedeli üzerinden %5 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
Taşınan Para Teminatı:
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,

a) Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın   kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,
b) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.

Her bir taşınan para hasarında ödenecek tazminat üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
    
Ferdi Kaza Teminatı:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir. 
Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları; Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı: 10.000,00 TL Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

Enflasyon Teminatı: 
Sigortalı mahale, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.