Ankara Sigorta Küçük İşletme Poliçesi

Ankara Sigorta Küçük İşletme Poliçesi

ASKİP ile şirketinizin geleceğini güvence altına alabilmek için, tüm Kobi'lerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Askip ürünümüz kapsamındaki teminatlar aşağıda sunulmaktadır
 
•Yangın, Yıldırım, İnfilak 
•Dahili Su 
•Fırtına 
•Kara taşıtları çarpması  
•Hava taşıtları çarpması  
•Deniz taşıtları çarpması 
•Yer kayması  
•Duman  
•İş durması 
•Yangın Mali Sorumluluğu 
•*Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu 
•*Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu 
•*Komşuluk mali sorumluluğu
•Yangın Mali Sorumluluğu ek teminatları
•Alternatif işyeri değişikliği masrafları 
•Kira kaybı  
•Enkaz kaldırma masrafları 
•Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri Kötü niyetli hareketler, Terör
•Hırsızlık 
•Bina sabit tesisat hırsızlık 
•Ankara Sigorta Destek Hizmetleri

İsteğe Bağlı Olarak;
•Sel su baskını 
•Kar ağırlığı 
•Deprem ve yanardağ püskürmesi
•Taşınan para
•Makine kırılması 
•Elektronik cihaz
•İşveren sorumluluk
•Emniyeti suiistimal
•Cam ve reklam panosu kırılması (Masa ve Aynalar Dahil)
•Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
•Ferdi kaza
•Dolu    

İşveren Sorumluluk Teminatı :
İşveren sorumluluk sigortası hükümleri saklı kalmak üzere, sigortalının yanında çalışanların iş kazaları sonucunda işverene terettüp edebilecek hukuki sorumluluklar Genel Şartların 2. maddesinin A, C, ve D fıkralarında bahsi geçen haller dahil olmak üzere, poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahil edilmiştir. Meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir.
 
İş Durması Teminatı :
Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı muhteviyat için ödenecek tazminatın azami %10'u   (her halükarda günlük  1.000,00 TL.'sını geçemez) ayrıca sigortalıya iş   durması tazminatı olarak ödenir. Tazminatın hesabında   durma süresince   isabet   eden bir önceki sezon sonuçları ile hasardan önceki işin seyri dikkate alınır. Ancak; hasarın   geldiği tarihten   başlamak   üzere   7   günü   geçmeyen durmalara sebep olan yangın hasarları teminat dışındadır.
 
Yangın Mali Mesuliyet Teminatı :
Yangın sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen tüm teminatları (tabi afetler hariç) kapsamaktadır. Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı kanuni sorumlulukları azami toplam poliçe bedelinin % 20'sine kadar teminata dahil edilmiştir. Manevi tazminat talepleri hariçtir.
 
Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı :
Poliçede belirtilen temi Poliçede belirtilen teminatlara (Tabi afetler hariç) bağlı olarak meydana gelen bir hasar neticesinde, binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşa için sigortalının 6 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Ancak; Bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5'i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.'sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir. 
 
Enflasyon Teminatı:
Sigortalı mahale, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır
 
Kira Kaybı Teminatı:
Yangın Sigortası Genel şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, poliçede teminat altına alınan risklerden (Tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın azami % 5'i (Her halükarda aylık 1.000,00 TL.'sını geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir. Kira kaybı hasarlarında aşağıdaki kloz şartları geçerlidir.

a) Kiracının Kira Kaybı:    Poliçe   üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmıdır.
b)   Malikin Kira   Kaybı:    Poliçe üzerinde   belirtilmiş   olan   teminatların kapsamına giren   herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu beklenen kiranın alınamamasıdır.

Bu teminat ile sigortalıya ödenecek yıllık toplam tazminat en fazla 6 ay ile sınırlıdır.
 
Dolu Teminatı:
Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.
 
Eksik Sigorta Klozu:
Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kloz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.
 
Kazaen Kırılma Teminatı:
Sigortalı veya personelin  ve müşterilerinin yukarıda belirtilen riziko adresindeki faaliyetleri sırasında sebep olacağı düşme, çarpma, kırılma, devrilme hasarları, poliçede belirtilen olay başına ve yıllık limitle teminat altına alınmıştır. <Beher olayda 500.TL .sı yıllık toplam 5.000.TL sı ile sınırlıdır.
 
İzolasyon Eksikliği Teminatı:
Poliçe vadesi içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince poliçe özel şartlarında belirtilen bedele kadar teminata dahil edilmiştir. Bu kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeni ile oluşan hasar talepleri ödenmez.
Yıllık toplam 1.000.TL.sı ile sınırlıdır.
 
Ferdi Kaza:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.
Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları;Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 10.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.
3.Şahıs Mali Mesuliyet :
 
Sigortalı mahale gelen kişilerin başına gelebilecek Şahıs Başına Bedeni Zararlar 10.000,00 TL, Kaza Başına Bedeni Zararlar 30.000,00 TL, Maddi Zararlar 10.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.
 
Çalışanlara Ait Eşyalar Teminatı:
Çalışanlara ait eşyalar, poliçede alınmış olması kaydı ile yangın, ek teminatlar, deprem, glkhhknhterör ve hırsızlık risklerine karşı poliçe özel şartlarında belirtilen yıllık limit ile geçerli olup, nakit, kıymetli evrak, mücevher, cep telefonu ve notebook gibi elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.
Kişi başı 500.TL. sı yıllık toplam 5.000.TL sı ile sınırlıdır.
 
Ürün Bozulması Teminatı:
Makine kırılması genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, soğuk hava deposu soğutma sistemlerinin arızalanması veya elektrik kesintileri nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi sonucunda, işletmede bulunabilecek ürünlerin bozulması teminata dahil edilmiştir. Sigortacının sorumluluğu 48 saatten sonra başlayacak olup, bu süreden daha kısa süren arızalanmalar teminat kapsamı dışındadır. Kamu elektrik arızalarından dolayı meydana gelecek hasarlar teminat haricidir. Yıllık toplam 5.000.TL.sı ile sınırlıdır.
 
Mesleki Sorumluluk Teminatı:
Sigortalı yerin ruhsat sahibinin, sigortalı yerde sigorta süresi içinde icra ettiği mesleki faaliyetlerindeki bir hata veya ihmal neticesinde 3. Şahısların sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha ağırlaşması veya ölümleri nedeniyle 3. Şahıslar tarafından sigortalıya karşı ileri sürülebilecek zarar ve ziyan talepleri, T.C.nin hukuki sorumluluğa yönelik mevzuatı ve 3.Şahıs sorumluluk sigortası genel şartları hükümleri çerçevesinde olay başına poliçe özel şartlarında belirtilen limitlere kadar teminat verilmiştir. Beher olayda 2.000.TL. sı yıllık toplam 10.000.TL. sı ile sınırlıdır.

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.