Ankara Sigorta Kombine Otel Sigortası

Ankara Sigorta Kombine Otel Sigortası

Turizm alanında otel statüsünde faaliyet gösteren işletmenize özel sigorta poliçesi

Teminatlar
•Yangın, Yıldırım, İnfilak  
•Dahili Su  
•Fırtına 
•Yer Kayması 
•Araç çarpması 
•Hava taşıtları 
•Duman 
•Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj 
•Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
•Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
•Yangın Mali Mesuliyet ek teminatları
•Kira kaybı
•Alternatif işyeri masrafları
•İş durması
•Enkaz kaldırma masrafları
•Elektronik cihaz 
•Makine kırılması
•Üçüncü şahıs sorumluluk
•İşveren sorumluluk  

İsteğe Bağlı Olarak;
•Deprem
•Deprem Temelleri
•Asansör Mali Mesuliyet
•Cam ve Reklam panosu kırılması (Aynalar ve Cam Masalar Dahil)
•Deniz Taşıtları Çarpması
•Hukuksal Koruma
•Dolu
•Kar Ağırlığı
•Hırsızlık 
•Taşınan Para
•Kasa Yangın
•Kasa Hırsızlık
•Emniyeti Suistimal
•Ferdi Kaza
•Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
•Sel veya su baskını  

İş Durması Teminatı :
Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı muhteviyat için ödenecek tazminatın azami % 10’u ( her halükarda 1.000,00 TL’sını geçemez) ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenir. Tazminatın hesabında durma süresine isabet eden bir önceki sezon sonuçları ile hasardan önceki işin seyri dikkate alınır. Ancak; hasarın geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen durmalara sebep olan yangın hasarları teminat dışındadır.

Enkaz Kaldırma Teminatı :
Poliçe kapsamında bulunan teminatlardan dolayı hasarın meydana gelmesi halinde enkazların bulundukları yerden kaldırılması, sökülmesi veya yıkılması için yapılan masraflar sigorta bedelinin % 4’ü ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır.

Yangın Mali Mes’uliyet teminatı;
Yangın mali mesuliyet teminatı, poliçede belirtilen tüm te¬minatları (tabi afetler hariç) kapsamaktadır.

a)Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, poliçe üzerindeki bedel ile sınırlıdır. Bu teminat Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine tabidir.
b) Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında; Yangın, İnfilak, Duman, Dahili su hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminatın  azami % 5’i ( her halükarda aylık 1.000,00 TL’sini geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir.
 
Alternatif İşyeri Masrafları Teminatı :
Yangın, İnfilak; Duman, Dahili su hasarlarının gerçekleşmesi neticesinde, motel ve/ otel veya turistik tesisin tamamen veya kısmen oturulamaz hale gelmesi nedeniyle rezervasyonu olan müşterilerin tesis içerisindeki herhangi bir odaya transferinin mümkün olmadığı hallerde tesisin tamamen veya kısmen tamir veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti ve söz konusu rezervasyon süresini aşmamak kaydı ile alternatif emsal bir tesiste azami 15 gün süreyle ikameti için sigortacı tarafından temin edil¬miştir. Ancak Bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5’i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.
 
Elektronik Cihaz Teminatı :
Sigortalı otelde bulunan elektronik cihazların ( bilgisayar sistemleri, telefon santralı, Fax, fotokopi gibi ) deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı İşyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik nedenlerle uğradıkları maddi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri elektronik cihaz sigortası genel şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet :
Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın % 10’u   oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
Makine Kırılması Teminatı : 
Sigortalı otelde bulunan makinelerin (jeneratör, ısıtma ve soğutma tesisatı, trafo, Çamaşırhane ekipmanları,asansörler, güneş kollektörleri, pompalar, klimalar gibi) Deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, Revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik Nedenlerle uğradıkları maddi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame bedelleri Makine kırılması sigortası genel şartlarına göre teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet :
Her bir hasarda en az USD.100.- olmak üzere hasarın % 10    ‘u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
İşveren Sorumluluk Teminatı:
Sigortalı oteldeki faaliyetler esnasında meydana gelecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edebilecek hukuki sorumluluklar nedeni ile işverene hizmet akdi ile bağlı ve SSK ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek,SSK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı rücu davaları sonucu ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı miktarlara kadar temin eder.Sigortacı ayrıca mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini sigorta bedeli nispetinde ödemekle yükümlüdür.

NOT:
Ek Teminatlar (2A 1-2,B,C,D) teminata dahildir.

Ferdi Kaza:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir. Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları;Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 10.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:
Sigortalı mahale gelen Misafirlerin başına gelebilecek Şahıs Başına Bedeni Zararlar 10.000,00 TL, Kaza Başına Bedeni Zararlar 30.000,00 TL, Maddi Zararlar 10.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.Sigortalı otelde sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay   sonucunda,

a) Üçüncü şahısların ölmesi yaralanması ve sağlıklarının zarar görmesi ile, 
b) Üçüncü şahıslara ait malların maddi anlamda zarara uğraması   nedeniyle sigortalının kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar – ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumlulukla ilgili menfaati devresinde sigorta teminat altına alınmıştır.

Müşterilere Karşı Sorumluluk Teminatı:
a) Müşteri Odalarındaki Eşyalar: Müşterilere ait giyim eşyaları, bavul, çanta, tuvalet malzemeleri gibi her türlü kişisel eşyanın odada kilitli oldukları sırada sigortalının kanun tanımında belirtilen yollardan çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda uğradıkları zararlar teminata dahil edilmiştir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 7.500 USD limitle sınırlıdır. Her bir oda ve/veya olay başına 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır. 
Nakit, mücevher, kıymetli saat , laptop, cep telefonu, gözlük, diğer takılar ve kıymetli evrak bu tanım altında teminata dahil değildir.

b) Oda Kasalarındaki Eşyalar: Sigortalı tarafından odalarda müşterilerin kullanımına sunulmuş sabit kasalarda kilit altında bulunan oda müşterisine ait nakit, mücevher, kıymetli saat diğer takılar ve kıymetli evrak sigortalının odalarda hazır bulundurduğu muhafaza şartlarına uyulmak kaydıyla teminata dahildir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 7.500 USD limitle sınırlıdır. Her bir oda ve/veya olay başına 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

c) Ön büro Kasalarındaki Eşyalar: Sigortalı yerde bulunan ön büro kasalarında saklanmak üzere sigortalı yanında çalışanlar tarafından zimmetle teslim alınan nakit, mücevher kıymetli saat ve diğer takılar ve kıymetli evrak sigortalı sorumluluğunu gerektirdiği ölçüde teminata dahil edilmiştir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 7.500 USD limitle sınırlıdır. Her bir oda ve/veya olay başına 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

d) Çamaşırhanedeki Eşyalar: Müşteriler tarafından sigortalı yerde bulunan çamaşırhaneye teslim edilen giyim eşyalarına temizleme ve ütüleme işlemleri esnasında verilebilecek zararlar her bir olayda hasar bedelinin %10’u muafiyet tenzil edilmek kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Temizleme işleminin layıkıyla yapılmamasına bağlı talepler bu teminat kapsamında değildir.

e) Vestiyerdeki Eşyalar: Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetimi bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanlarının sorumluluğunu gerektirdiği ölçüde teminata dahildir. Her bir olayda 50 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

f)Eğlence Araçlarının Verdiği Zararlar: İşletmesi sigortalı otele ait olan su kayağı, jetski, parasailing gibi ve kayak, snowboard ,kızak gibi kış sporlarına dönük eğlence ve spor amaçlı araçların kullanımı sırasında müşterilere verilebilecek maddi bedeni zararlar için sigortalının ve yanında çalışanların hukuki sorumlulukları teminata dahil edilmiştir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 5.000 USD limitle sınırlıdır. 
Bu araçların kullanımı sırasında,müşterilerin kusuru veya ağır ihmali ile meydana    gelebilecek zararlar teminata dahil değildir.

g) Otoparktaki Araçlar: style="font-family: Arial">Mülkiyeti ve işletmesi sigortalıya ait sigortalı yerde bulunan otoparkta müşterilere ait araçlara sigortalı veya yanında çalışanların vermiş oldukları hasarlar bunların kanuni sorumluluklarını gerektirdiği ölçüde teminata dahildir. Anahtarı sigortalı veya çalışanlarına teslim edilen araçlardan yapılacak hırsızlıklar dışında kalan hırsızlıklar bu teminat kapsamında değildir. Olay başı 2.500 USD ve yıllık 10..000 USD limitle sınırlıdır. Her bir araç başına 200 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır.

h) Gıda Zehirlenmesi: Olay başına azami 2.000 USD yıllık 6.000 USD limitle sınırlıdır. Sigortalı yerde otel müşterilerine satılan ya da sunulan her türlü yiyecek ve içecek maddesinin yol açtığı zehirlenmeler sonucunda müşterilerin uğradıkları kayıplar nedeniyle sigortalının mali sorumluluğu teminata dahil edilmiştir.

I) Gıda Bozulması: Makine kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, soğuk hava deposu soğutma sistemlerinin arızalanması veya elektrik kesintileri nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi sonucunda, depoda bulunabilecek gıdaların bozulması teminata dahil edilmiştir. Sigortalının sorumluluğu 48 saatten sonra başlayacak olup, bu süreden daha kısa süren arızalanmalar teminat kapsamı dışındadır. Kamu elektrik arızalarından dolayı meydana gelecek hasarlar teminat haricidir. Olay başına 2.500 USD yıllık azami 7.500 USD limitle sınırlıdır. 
 
Asansör Mali Sorumluluk Teminatı:
Bu sigortalarda, işveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. Maddesinin ilk fıkrası ile 2. Maddeleri çıkarılmak suretiyle “Bu sigorta, poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene bir hizmet veya vekalet münasebetiyle bağlı kimselere ika olunacak bedeni zararlar nedeniyle işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk neticesinde talep edilecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.”
 
Emniyeti Suistimal Teminatı:
Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık ve sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı müemmen meblağı geçmemek üzere, temin eder. Beher emniyeti suistimal hasarında sigorta bedeli üzerinden % 10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
Taşınan Para Teminatı:
•Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gaspve hırsızlık,
•Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,
•Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.
•Her bir taşınan para hasarında ödenecek tazminat üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır. 
 
Enflasyon Teminatı:
Sigortalı mahale, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır
 
Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı :
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman, Dahili Su hasarlarının gerçekleşmesi neticesinde motel, otel veya turistik tesisin tamamen veya kısmen oturulamaz hale gelmesi nedeniyle rezervasyonu olan müşterilerin tesis içerisindeki herhangi bir odaya transferinin mümkün olmadığı hallerde tesisin tamamen veya kısmen tamir veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti ve söz konusu rezervasyon süresini aşmamak kaydı ile alternatif emsal bir tesiste azami 15 gün süreyle ikameti için sigortacı tarafından temin edilmiştir.

Ancak; bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5`İ (her halükarda aylık 1.000,00 TL.’sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.
 
Dolu Teminatı:
Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar, poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.
Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.
 
Eksik Sigorta Klozu
Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.