Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

Apartman ve sitelerde Zorunlu Deprem Sigortası'nda 8 daire ve üzeri başvurular için %10 indirim, hem internet hem de gerçek zamanlı poliçe kesen sigorta şirketleri için devreye girmiştir.

1- Toplu sigortaya konu bağımsız bölümler, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde bulunmalıdır.

2- Toplu sigortanın beyana bağlı olarak “Yönetici” tarafından yaptırılması ve en az 8 bağımsız bölümü içermesi gerekmektedir.

587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

1. Tarife:

Yapı Tarzı 1.Bölge % 2.Bölge % 3.Bölge %  4.Bölge %   5.Bölge %
Çelik, Betonarme Karkas Yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44
Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50
Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Ödenecek prim, 3 ncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre yukarıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır.

Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

A. Çelik, Betonarme Karkas Yapılar:


Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

B. Yığma Kagir Yapılar:

Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

C. Diğer Yapılar:

Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

2. Azami Teminat Tutarı:

Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı tüm yapı tarzları için 120,000 YTL'dir.

3. Sigorta Bedelinin Tespiti:

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)

A. Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: 490,000 YTL
B. Yığma Kagir Yapılar: 350,000 YTL
C. Diğer Yapılar: 185,000 YTL

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina İnşaatı Maliyet İndeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gerek duyuldukça yeniden belirlenir.

4. Muafiyet:

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

5. Sigortanın Süresi:

Sigortanın süresi 1 (bir) yıldır.

6. Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili:

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sözleşme yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil ederler.

7. Yetkili Sigorta Şirketlerine Ödenecek Komisyon:

Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden Istanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında komisyon ödenir.

Yetkili sigorta şirketlerine ve acentelerine, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, bir takvim yılı içinde düzenledikleri toplam poliçe sayısı dikkate alınarak, sağladıkları toplam net prim üretimi üzerinden ve %5 oranını aşmayacak şekilde teşvik komisyonu ödenebilir.

8. İhtiyari Sigorta:

Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamazlar. Ancak, zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değerinin 3üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için, zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

9. Yürürlük: Bu tarife ve talimat 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak: Doğal Afet Sigortaları Kurumu

ESEM SİGORTA KASKO ACENTASI
AXA OYAK YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ
ANKARA SİGORTA YETKİLİ ACENTE

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.